FANDOM


Tsuyoshi Kaijo
Tsuyoshi the Red Gorenger Ranger
Gender: Male
Series: Himitsu Sentai Gorenger